skip to content

De Vlei Amphitheatre Darling

BESPREKING VAN AMFITEATER / RESERVATION OF AMPHITHEATRE

DE VLEI REGULASIES / DE VLEI REGULATIONS


De Vlei Amfiteater  - Darling

Die De Vlei Amfiteater in Darling is te huur vir kultuurkonserte en uitvoeringsgeleenthede in belang van kuns en kultuur.

 • Die amfiteater kan 1000 mense (Maks) akkommodeer.
 • Amfiteater is beskikbaar vir musiek/dans/kultuur/koor en ander uitvoerende kunste.a
 • Aansoeke is onderworpe aan terme en voorwaardes soos uiteengesit deur die goedgekeurde raamwerk vir die gebruik van die amfiteater.
 • Besprekings van die amfiteater moet ten minste 21 dae voor beplande datum geskied en is onderhewig aan beskikbaarheid en die betaal van vereiste deposito.
 • Die amfiteater is slegs beskikbaar vir geleenthede wat gratis aan die publiek gebied word – m.a.w. organiseerders mag nie toegangsfooie vra vir vertonings nie.
 • Alle geleenthede is onderhewig aan goedkeuring van die munisipaliteit, relevante wetgewing en munisipale verordeninge.
 • Die fasiliteit sal nie vir kerkdienste verhuur word nie.
 • Die fasiliteit is beskikbaar vir gebruik gedurende die dag  tot 22h00 in die week en 23h00 oor naweke.
 • Betaal van deposito moet geskied by die Darling Kassiere.

Vir meer inligting kontak Hillary Balie by 022 487 9400 of BalieH@swartland.org.za of gaan na www.swartland.org.za .

 

 

 

De Vlei Amphitheatre - Darling

The De Vlei Amphitheatre in Darling is available to rent for cultural events and performances in the interest and promotion of art and culture.

 • The amphitheatre can accommodate 1000 people (max).
 • The amphitheatre is available for music/dance/culture/choir and other performing arts.
 • Applications are subjected to terms and conditions, as stipulated in the approved framework for the use of the amphitheatre.
 • Bookings must be made at least 21 days before the planned date and is subject to availability and the payment of the required deposit.
 • The amphitheatre is only available for events that are free to the public, in other words organisers are not allowed to charge admittance fees for any performances.
 • All events are subject to the permission of the municipality, relevant legislation, and municipal by-laws.
 • The facility will not be available for church services.
 • The facility will be available for use during weekdays until 22h00 and 23h00 over weekends.

Payment of deposit must be made at the Darling Cashiers.

For more information please contact Hillary Balie on 022 487 9400 or send an email to BalieH@swartland.org.za or visit www.swartland.org.za .